รักชาติดอทเน็ต www.rakchat.net

 

 

 

 

 

Web Link – จัดซื้อจัดจ้าง

1. ระบบหนังสือเวียนคลังความรู้ด้านการพัสดุ
http://cletter.athiwat.com

2. รวมเว็บจัดซื้อจัดจ้าง
http://www.rakchat.net/links

3. ชมรมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
http://www.supplyclub.in.th

 

Web Link – ส่วนราชการ

1. กรมบัญชีกลาง
http://www.cgd.go.th/

2. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
http://www.oag.go.th/

3. สำนักงาน ป.ป.ช.
http://www.nacc.go.th/

4.สำนักงบประมาณ
http://www.bb.go.th/bbweb/

 

รวมเว็บจัดซื้อจัดจ้าง

1. หน้าเว็บ Download โยธาไทย
http://download.yotathai.com

2. หน้าเว็บราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
http://rakaklang.yotathai.com

3. รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
รวมรวมโดย โยธาไทย

https://drive.google.com/open?id=0B4q_yOQeC34XR0E4UWxxajZ4SlU

4 การพัสดุ อปท
http://www.thongthinlaws.com/p/blog-page_83.html

5 ชมรมนิติกรสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
http://203.157.213.6/nitikarn/lawyerclub/passadu/

6. เว็บบอร์ดโยธาไทย
https://webyotathai.com

7. ข้อมูล/ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมพลาธิการทหารบก
http://qmnews.qmrta.net/index.php/index3

8. รวมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และแนวทางปฏิบัติผ่านระบบ
e-GP
http://www.thaitobacco.or.th/th/2017/12/0014826.html

9. กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการล่าสุด (กรมบัญชีกลาง)
http://saraban-law.cgd.go.th/CGDWeb/simple_search.jsp

 

ความรู้

1. ประมวลวินัยทหาร 5 ภาค
http://www.aavnc-school.com/avn/WEB_นขต/ผธก/ผธก/avn/parmonn/

2. อบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560 [Ep1]
https://www.youtube.com/watch?v=d77YKvqcToo

3. อบรม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560 [Ep2]
https://www.youtube.com/watch?v=3bZMDH64Noo

4. Power Point บรรยาย การจัดซื้อจัดจ้าง (กรมบัญชีกลาง)
- เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (12.45
MB.)
http://www.mnre.go.th/cado/th/news/detail/3494

5. Power Point ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

http://www.mnre.go.th/cado/th/news/detail/3494

6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 (PDF Slide บรรยาย)
http://pasadu.bsru.ac.th/newweb/download_mastatant/patibab.pdf

7. เอกสารบรรยาย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560
http://203.157.213.6/nitikarn/lawyerclub/passadu/download/banyai.pdf

8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 (6 ก.พ.2561 ตอนที่ 1)
https://www.youtube.com/watch?v=jU2IoxNRoR8

9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 (6 ก.พ.2561 ตอนที่ 2)
https://www.youtube.com/watch?v=Mik5XM0mlUs

10. คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (PDF) 4.30 MB.
http://www.mnre.go.th/

12. เสียงอ่าน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
https://www.youtube.com/watch?v=2JULNeRy1Bc

13. - แผนการจัดหา (ตัวอย่าง)
www.ayo.moph.go.th/store/file_upload/subblocks/แผนปี%202560%201.xls

14. รวมคำวินิจฉัย การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (โดย – คุณอธิวัฒน์  โยธาศรี)
http://www.oae.go.th/audit/images/km/km615.pdf

 

Download

1. Notebloc  (แอปใช้มือถือถ่ายเอกสาร ทำให้หน้ากระดาษที่ถ่าย
ขาวสะอาดเหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร)
(ฟรี)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.notebloc.app&hl=th

2. Opera (App Store) iOS
https://itunes.apple.com/us/app/opera-mini-web-browser/id363729560?mt=8

3. Opera (Play Store) Andrioid
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.browser

 

รวมแอปพลิเคชั่น (Android)
ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น : เกรียงศักดิ์  ชัยชนะกิจพงษ์

1. Rakchat รวมข้อมูล  App ของเว็บ rakchat.net (Android)
https://drive.google.com/file/d/1KHP7Zrl5RyZ3mqXx1DY-ijyBAKURvKRn/view?usp=sharing

2. App- iSearch สืบค้นระเบียบ คำสั่ง (Android)
https://drive.google.com/file/d/1yscHO8XTUGPpgVPktRq5GnS2i9Y-SWnF/view?usp=sharing

3. App - GProcurment (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) (Android)
https://drive.google.com/file/d/1-7HO9J-RzHZfE1opLNGwsbCQ4MV8oK3G/view?usp=sharing

4. App - RTA Phonebook (ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ หน่วยทหารบกทั่วประเทศ) (Android)
https://drive.google.com/file/d/1M6C_uVsuWJ3Dpp-NMRbwzP19ej7EtSqR/view?usp=sharing

5. App - KM School (เรียนสนทนาภาษา) (Android)
https://drive.google.com/file/d/1mBufCZsGH30VMgt4EYUXm5bMjcKhqbXh/view?usp=sharing